Algemene voorwaarden kadobonnen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gedrukte kadobonnen die worden uitgegeven door Spijs & Wijn by Dirk Haasnoot.

  • Iedere geprinte kadobon is voorzien van een unieke code. Deze code wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de kadobon met de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele kadobonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Spijs & Wijn by Dirk Haasnoot te worden verstrekt. Spijs & Wijn by Dirk Haasnoot behoudt zich het recht voor om een kadobon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
  • De waarde van de kadobon wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag van de bestelling. Indien u een bestelling doet die goedkoper is dan de waarde van cadeaubon(nen) dan vervalt het resterende bedrag. De restwaarde is niet inwisselbaar voor geld.
  • De kadobon heeft een geldigheidsduur van vijf jaar na uitgifte. Na de vervaldatum kan de kadobon niet meer worden ingewisseld.
  • Kadobonnen uitgegeven door Spijs & Wijn by Dirk Haasnoot zijn uitsluitend inwisselbaar bij Restaurant Spijs & Wijn by Dirk Haasnoot en zijn niet voor geld inwisselbaar.
  • Mocht uw bestelling hoger in waarde zijn dan de ingewisselde waarde van de kadobon(nen), dan dient u dit verschil te betalen.
  • Het is niet toegestaan de kadobon(nen) of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
  • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kadobonnen wordt ontzegd.
  • Spijs & Wijn by Dirk Haasnoot staat niet in voor de werking van de kadobon(nen) en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van de kadobon(nen) ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Spijs & Wijn by Dirk Haasnoot. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.
  • Deze kadobon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Spijs & Wijn by Dirk Haasnoot zal wijzigingen tijdig aankondigen op de website. Wij raden u aan om de kadobon voorwaarden telkens voor het gebruik van een kadobon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen de kadobon(nen) gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde kadobon voorwaarden.